Onderwijsaanbod


Doelgroep

Vmbo

Op Elan College Huizen wordt onderwijs verzorgd voor basisberoepsgerichte leerweg (BBL), kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en theoretische leerweg (TL) en valt onder het profiel vervolgonderwijs. Dit doen we in samenwerking met College de OpMaat in Hilversum.  We streven ernaar dat onze jongeren, indien mogelijk, op een succesvolle manier terugkeren naar het reguliere onderwijs. Dat doen we stapsgewijs en in overleg met de leerling, ouders en de nieuwe school.

 

Voor elke leerling is de leeromgeving zoveel mogelijk afgestemd op de pedagogische en didactische behoeftes van de jongere en zijn mogelijkheden. We willen voor de jongeren de school zijn die aansluiting met het niveau VMBO TL/KBL/BBL oppakt op een manier die werkt voor hen. Bij het samenstellen van de klassen wordt uitgegaan van leeftijd en uitstroomprofiel. Een klas telt maximaal 12 leerlingen. De mentor verzorgt de meeste vakken. Daarnaast zijn er docenten voor techniek, bevo, ckv, gymnastiek en verzorging.

Er wordt een heldere structurering van het werk geboden en intensieve begeleiding bij alle sociale situaties. Elke leerling krijgt overzichtelijke planningen per dag en per week, er wordt gewerkt volgens vaste ritmes en structuur, en de communicatie is eenduidig en helder. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt aandacht door het oefenen met sociaal begrijpen en sociale vaardigheden. 

image
image