Ouders/verzorgers


Oudercontacten

Wij hechten veel waarde aan goede contacten tussen school en thuis. Door een goede samenwerking tussen leerling, ouders en de school kan de leerling zich beter ontwikkelen. Er zijn verschillende contactmomenten:

  • de informatieavond aan het begin van het schooljaar waarin de mentor uitleg geeft over het onderwijsprogramma en de afspraken;
  • de ouders nodigen we minimaal twee keer per schooljaar uit voor een voortgangsgesprek over het ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Daarin staan de doelen die we met de leerling willen bereiken en de manier waarop we aan die doelen werken. Ouder(s) moeten dit plan ondertekenen. Ook andere personeelsleden (bijvoorbeeld vakleerkrachten) kunnen daarbij aanwezig zijn;
  • schoolmaatschappelijk werk vormt als het ware een brug tussen jouw wereld op school en jouw wereld thuis. Via de maatschappelijk werker krijgen je ouders informatie over opvoeding en zorg. Bij problemen thuis willen wij samen kijken wie of welke (hulpverlenings-)instelling u het beste kan helpen;
  • incidenteel organiseren wij thema-ochtenden of -avonden over diverse onderwerpen zoals cyberpesten en drugsgebruik;
  • vijf tot zes keer per jaar komt het zorg advies team bij elkaar. Tijdens dit overleg, bekijken jeugdpolitie, wijkagent, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, het Regionaal Bureau Leerlingzaken en onze zorgcoördinator hoe ze gezamenlijk problemen van leerlingen kunnen voorkomen;
  • via de nieuwsbrief houden we ouders/verzorgers op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode én zaken die gaan komen
image
image