Ziekmelden/verzuim


Ziekmelden/verzuim

Ziek melden

Wanneer een leerling door ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken moet dit dezelfde dag, bij voorkeur tussen 08.15 en 08.30 uur, telefonisch worden gemeld door ouders via telefoonnummer: 035-8001013. Als een leerling gebruik maakt van leerlingenvervoer, dienen ouders/verzorgers ook de vervoerder in te lichten. Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de schoolleiding. De administratie neemt contact op met ouders en overlegt over de te nemen stappen.

 

Verzuim

Als een leerling niet op school komt neemt de school contact op met de leerling en/of de ouders om de reden van het verzuim te bespreken en afspraken te maken over het weer naar school gaan. Bij frequent verzuim worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Van elke lesgroep wordt door de administratie een absentielijst bijgehouden. In het leerlingvolgsysteem worden de verzuim-tijden opgeslagen

In het ontwikkelingsperspectief plan wordt aangegeven welk beleid m.b.t. het veelvuldige verzuim van de leerling wordt gevoerd. De leerplichtambtenaar van de gemeente krijgt regelmatig een overzicht van de tijden dat de leerling de school niet bezocht heeft. De school doet dit volgens het intern verzuimprotocol.

 

Te laat komen

Om 08:30 uur starten de lessen. Wanneer een leerling te laat is, wordt dit genoteerd en volgt er een passende maatregel. Wanneer de leerling regelmatig te laat komt, bespreekt de mentor dit met de leerling. Als de leerling herhaaldelijk te laat blijft komen, worden ouders erbij betrokken en Bureau leerlingzaken ingeschakeld. Daarbij hanteren we het verzuimprotocol van Leerplicht.

image
image