Aanmelden

Aanmelding

Wanneer uw zoon/dochter in aanmerking komt voor het gespecialiseerd voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met onze school. Wij nodigen u dan uit voor een oriënterend gesprek. Het gesprek is bedoeld ter kennismaking en om een indruk van de school te geven. Ouders/verzorgers en de school kunnen door het gesprek een inschatting maken of Elan College Huizen een passende plek voor de leerling is. Als wij van mening zijn dat we kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind, ontvangt u een aanmeldingspakket.

Intakegesprek
Op locatie is er een Commissie van Begeleiding (CvB). Deze commissie bestaat uit de directeur en/of een onderwijskundige, de orthopedagoog of (school-)psycholoog, een (bovenschools) maatschappelijk deskundige en de schoolarts. Zo nodig wordt de CvB aangevuld met andere professionals. De CvB beoordeelt of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling.

Nadat de Commissie van Begeleiding de aanmelding positief heeft beoordeeld, volgt er een intakegesprek met ouders/verzorgers en de leerling. Tijdens het intakegesprek bespreken we onder meer de belemmerende en bevorderende factoren, en de didactische gegevens. Verder plannen we een kennismakingsgesprek met de nieuwe mentor en bespreken we op welke de datum de leerling kan beginnen. Na zes weken vindt er een gesprek over het ontwikkelperspectiefplan (OPP) plaats met ouders/verzorgers, de leerling en de mentor. 

Toelating

Om onderwijs te kunnen volgen op Elan College Huizen heeft een leerling een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) GVO nodigDeze verklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband Qinas. De school van herkomst vraagt deze TLV aan. Wanneer het samenwerkingsverband de aanvraag positief beoordeelt, kunnen de ouders contact opnemen met onze school.

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen op Elan College Huizen worden toegelaten als zij:

  • Beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
  • In voldoende mate binnen een groep kunnen functioneren.
  • Beschikken over een TIQ vanaf 80.