Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap op Elan College Huizen en binnen stichting Elan 

Wat is de MR?

Het Nederlands onderwijs verplicht dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft. Een MR telt minstens vier leden en bestaat uit ouders/verzorgers en teamleden. Samen denken zij mee over de kwaliteit van de school. 

MR op Elan College Huizen
Elan College Huizen vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers worden betrokken bij de ontwikkeling van de school. Ouders kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch en didactisch klimaat op school om het onderwijs te verbeteren. De MR van Elan College Huizen bestaat uit twee medewerkers van de school en twee ouders/verzorgers van leerlingen. Vijf keer per jaar komt de deelraad bijeen en om de ontwikkelingen op school te bespreken. Bij nieuwe voorstellen van de schooldirectie vragen wij de MR om advies of om instemming.

Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u eens een MR-vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de MR. 

Wat is de GMR?

Het bestuur van stichting Elan heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten ouders/verzorgers en personeelsleden van de verschillende scholen van stichting Elan. De GMR denkt mee over bestuursbesluiten en heeft hier op verschillende onderdelen zeggenschap in.