Klachtenregeling


Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, kunnen misverstanden ontstaan en worden fouten gemaakt. Ouders en verzorgers zijn altijd welkom om dit met ons te bespreken. Samen streven we naar een oplossing. Klachten of vragen kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet leiden tot een voor u voldoende afhandeling van de vraag of klacht, dan kunt u ook terecht bij de directie, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker of de orthopedagoog/psycholoog.

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, is te vinden op: www.stichtingelan.nl onder Documenten.

De Intern contactpersoon (vertrouwenspersoon)
Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersoon op school.
Bij klachten over ongewenst gedrag op school zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen ook een beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersoon op school. De interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure. De interne contactpersoon lost uw klacht niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.

Intern contactpersoon

Naam: Erika Slingmann

Telefoonnummer: 035 5243939

E-mailadres: [email protected]

Externe vertrouwenspersoon

Komt u met hulp van de interne contactpersoon of de betrokkenen niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan u begeleiden in de klachtenprocedure en adviseren over de mogelijke stappen die gezet kunnen worden.
Naam: CED Groep, Angela Groen
Telefoonnummer: 010-4071993
Emailadres: [email protected]

Formele klacht

Als uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost in overleg met de school kan deze worden voorgelegd aan het college van bestuur van Stichting Elan. Als ook dan geen oplossing is gevonden kan een klacht worden voorgelegd bij de landelijke klachtencommissie.
College van Bestuur
Email: [email protected]
Telefoonnummer: 0356852847

Of

Landelijke klachtencommissie
GCBO: geschillencommissie bijzonder onderwijs
Telefoonnummer: 070 3861697 (9.00-16.00 uur)
Email: [email protected]
Postbus 82324 2508 EH Den Haag
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Onafhankelijk onderzoek
Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, kunt u voorleggen aan de landelijke klachtencommissie (www.gcbo.nl). De externe vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.
Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.