Klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar mensen werken ontstaan soms misverstanden of worden fouten gemaakt. Als u hiermee te maken heeft, kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen. Wij gaan ervan uit dat elke leerkracht u en/of uw kind serieus neemt, goed luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

Heeft u het gevoel dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd? Of zijn er problemen – van welke aard dan ook – die u of uw kind niet met de mentor wilt/durft te bespreken? Neem dan contact op met de directie of de interne contactpersoon.

Interne contactpersoon
Erika Schlingmann
Telefoonnummer: 035 5243939
E-mailadres: [email protected]

De interne contactpersoon is aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten of problemen op een passende manier worden afgehandeld. De gesprekken zijn vertrouwelijk. In overleg met de ouder/verzorger en/of het kind kijkt de interne contactpersoon wat er nodig is of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. 

Is er sprake van machtsmisbruik als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld of inbreuk op de privacy? Praat hier dan zeker over met de interne contactpersoon.

Indien nodig volgt een doorverwijzing naar de klachtencommissie.

Externe vertrouwenspersoon
Komt u met hulp van de interne contactpersoon of de betrokkenen niet tot een oplossing? Dan kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan u begeleiden in de klachtenprocedure en adviseren over de mogelijke stappen.
Naam: Angela Groen, CED Groep
Telefoonnummer: 010-4071993
E-mailadres: [email protected]

Formele klacht
Als uw klacht in overleg met de school niet naar tevredenheid kan worden opgelost, is het mogelijk deze voor te leggen aan het College van Bestuur van stichting Elan. Als ook dan geen oplossing is gevonden, kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie.
College van Bestuur
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0356852847

of

Landelijke klachtencommissie
GCBO: geschillencommissie bijzonder onderwijs
Telefoonnummer: 070 3861697 (9.00-16.00 uur)
E-mail: [email protected]
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.