Klachtenregeling


Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of er worden af en toe fouten gemaakt. Deze huis-tuin-en-keuken-zaken worden in eerste instantie met de leerkracht van de leerling en/of andere direct betrokkenen besproken. Elke leerkracht neemt ouders en/of leerlingen altijd serieus en luistert goed naar hen om vervolgens samen naar de best mogelijke oplossing te zoeken.

Mocht een ouder het gevoel krijgen dat hij niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar hem geluisterd wordt, dan kan deze ouder de zaak bespreken met de directie of met de interne contactpersonen. Deze laatste zijn door het bestuur van de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van leerlingen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld. Deze interne contactpersoon komt op voor de belangen van de leerlingen en de ouders.

 

Interne contactpersoon

Elke ouder of elk leerling kan een beroep op de interne contactpersoon doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar zij niet met iedereen of met de klassenleerkracht over durft of wil praten.

Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder de toestemming van de betreffende ouder of leerling. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de interne contactpersoon hierover te praten. We spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op privacy, maar ook als het gaat om de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van een leerling of de groep waarin het leerling zit.

 

Externe vertrouwenspersoon

In overleg met een interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie, waarbij wij als school zijn aangesloten. Ons bestuur heeft het landelijk model klachtenregeling ondertekend. Deze regeling is te verkrijgen bij de directie of één van de interne contactpersonen, evenals een aangifteformulier voor klachten.

Bij de Rijksinspecteur kunt u eventueel een klacht deponeren, wanneer de klacht door de bovengenoemde instanties niet naar voldoening is afgehandeld. Komt u er niet uit, dan kunt u ook uw klacht voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie Onderwijs.

 

Samengevat:

Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht; bij onvoldoende resultaat:

Overleg met de directie of:

Overleg met de interne contactpersonen; bij onvoldoende resultaat:

Inschakelen externe vertrouwenspersoon, waarna zo nodig:

De klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie ingediend kan worden.

image
image